ETİK İLKELER

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, (Şirket) karlılık ve verimlilik hedeflerine ulaşma sürecinde, mesleki ve kurumsal alanda etik ilkelerine bağlılığı bir zorunluluk olarak görmektedir. Meslek etiği, meslek grubunu oluşturan bireylerin kendi aralarında ve toplum ile olan ilişkilerini düzenlerken; Kurumsal etik, kurum içinden ve dışından kaynaklanan sorunların çözümüne belirli kurallar getirerek kurum içi davranış kültürünü tanımlar.
 
Şirket bu metinle, gerek faaliyetleri, gerek ortakları, gerekse de çalışanları ve diğer kurumlar arasındaki her türlü iş ve işlemlerde uygulanmak üzere, "Etik İlkeleri"ni belirlemektedir. "Etik İlkeler" Şirket'in, yöneticilerinin ve çalışanlarının benimsemesi ve savunması beklenen ve Şirketin geliştirdiği/geliştireceği diğer politika, kurallar ve stratejileri tamamlayıcı ve olumsuzluklara karşı caydırıcı nitelikte kurallardır.
 
Şirket Yönetimi
 
Şirket Yönetim Kurulu, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Grup Müdürleri  ve Müdürleri;
 
 • Çalışanları ve ortaklarıyla, faaliyetlerinin yürütülmesinde saydamlık, dürüstlük ve doğruluk ilkelerinin ışığı altında hareket eder.
 • Kamuya açıklanan veya Şirket'in kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm raporlar ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bilgilendirme yapar.
 • Şirket`in kendisinin ve pay sahipleri ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve kurallara uygun davranır.
 • Şirket pay sahiplerinin yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeyi amaçlar.
 • Ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibarıyla bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uyar. 
 • Çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına ve özgürlüklerine saygılıdır. Şirketin faaliyetlerinin bağlı olunan tüm mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini sağlar.
 • Pay sahiplerinin eksiksiz, sürekli ve doğru bilgilendirilmesi için gerekli şartları yerine getirir.
 • Çalışanlarının her birinin ayrı ayrı kişilik onurunu ve yasalarla tanınmış olan her türlü hakkını korumayı borç bilir. Güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için her türlü zemini hazırlar. Ayrımcılığın ya da tacizin hiçbir türüne müsamaha göstermez.
 • Şirket müşterileri ile profesyonelce kurduğu ilişkilerinde dürüst ve eşit davranmayı kendisine borç bilir. Sözleşmelerin güvenirliğini ön planda tutar ve taahhütlerini her zaman yerine getirir.
 • Şirket, tedarikçilerle kurduğu ilişkilerinin kısa dönemli değil uzun vadeli güvene dayalı olmasını amaçlar.
 
 
Şirket Personeli;
 
 • Şirket`in adını ve saygınlığını benimser ve korur.
 • Görevli oldukları birim veya bölümde görev ve yetkilerini şirket çıkarları doğrultusunda sistemli, titiz ve özverili bir şekilde sürdürürler ve görevlerinin gerektirdiği tarafsızlık, gizlilik şartlarına uyarlar.
 • Görevde veya görev dışındaki olgun, mütevazı ve olumlu tutumlarıyla Şirketi en iyi biçimde temsil eder, şirketin saygınlığını ve imajını zedeleyebilecek tutum ve davranışlardan kaçınırlar.
 • Konuşma, davranış ve giyim tarzları, Şirket'e yakışacak görüntüde ve her zaman makul ve ölçülüdür.
 • Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki büyük öneminin idraki içerisindedirler.
 • Genelde yasalara ve mesleki ilkelere, özelde Şirket'in bağlı olduğu mevzuatına titizlikle uyarlar.
 • Uzmanlık alanları ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler.
 • Planlı, sistemli ve özenli çalışırlar. Üstlendikleri görevleri işleri zamanında ve hatasız tamamlamaya azami gayreti gösterirler.
 • Dini, siyasi ve etnik tartışmalardan uzak dururlar. Muhatap oldukları, Şirket içinden ve dışından herkese eşit, yansız ve objektif davranırlar.
 • Yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak durur, Şirket çalışanlarına yakışmayacak kumar ve bahis oyunlarına teşebbüs etmezler.
 • Alkol ve benzeri her türlü kötü alışkanlıktan uzak dururlar. Mesai saatleri içerisinde alkol kullanılmasının ve etkisi altında bulunulmasının yasak olduğunun bilincindedirler.
 • Sorumlulukları doğrultusunda ihtiyaç duydukları tüm Şirket varlıklarını, araç-gerecini, demirbaşını etkin ve tasarruflu olarak sadece şirket faaliyetlerinde kullanır ve bunları özel işlerinde kullanmazlar.
 • Şirket ile ilgili gerçekleştirilecek tüm mal ve hizmet alımlarında şirket yararını gözetir, fayda-maliyet ve tasarruf ilkelerine uyarlar.
 • Şirketin teknik donanım, bilgisayar ve programlarının kullanımında Şirket yararını gözetir, bilgisayarlara lisanssız programlar yüklemez, yetkileri dışındaki programları kullanmaz ve kopyalamazlar. İnternet bağlantıları ve elektronik posta adreslerini mesleki amaçla kullanır, iş tanımları ile ilgili gayrimenkul, , finans, ekonomi vb. içerikteki siteler dışına çıkmazlar.
 • Şirket dışında herhangi bir ticari, sinai vb. faaliyetin içerisinde olmaz, mesai sürelerini Şirket faaliyetlerine harcarlar.
 • Şirketin içinde bulunduğu grup şirketlerinde veya şirket dışı herhangi bir kurumda ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun karar, talimat ve izni ile görev alabilirler.
 • Ticaret Odası, Borsa gibi mesleki kuruluşlar ile kar amacı taşımayan, yardım amaçlı derneklerde, sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösterebilirler. Bu faaliyetlerinde şirketin adını, imkanlarını kullanmazlar.
 • İşleri gereği öğrendikleri bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun şirket içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmazlar. Görevleri dışında, görevleri ile ilgili konuları tartışmaz, herhangi bir spekülasyona ve içerden öğrenenlerin ticareti ile sonuçlanabilecek durumlara sebebiyet vermezler.
 • Şirketteki görevlerinden herhangi bir nedenle ayrılırken, şirkete ait bilgileri kesinlikle şirket dışına çıkarmazlar.
 • Görevleri nedeniyle geliştirmiş oldukları proje, teknik altyapı, yönetmelik vb. çalışmaların şirketin mülkiyetinde olduğunu bilir ve görevdeyken veya şirketten ayrılırken, bu ve benzeri çalışmaları hiçbir şekilde şirket dışına çıkarmazlar.
 • Şirket hisse senedi ile ilgili şahsi işlem ve şahsi yatırımlarında spekülatif alım-satım işlemleri yapmazlar.
 • Görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.
 • Müşterilerle çıkar ilişkisi anlamına gelebilecek birlikteliklere girmez, maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyeler dışında kesinkes hediye kabul etmezler.
 • Ortak çalışma alanlarını temiz ve düzenli tutar, çalışma esnasında diğer kişilerin rahatsız olmaması için ölçülü davranırlar.
 • Mesai saatlerine kesin bir dikkat ve özen gösterirler.
 • Zorunlu durumlarda mesai içerisinde çalıştıkları yeri terk etmeleri gerektiğinde, birlikte çalıştığı kişiyi bilgilendirir ve üst konumdaki yetkililerinden mutlaka izin alırlar.
 • Kendilerinden daha deneyimsiz ve yeni çalışanların mesleki gelişimine destek verirler.· Diğer herhangi bir çalışana görev, yetki ve sorumluluğu ile bağdaşmayacak biçimde kendi şahsi işlerini yaptırmazlar.
 
İlkelere Uyum
 
Tüm Şirket çalışanları bu prensipleri sonuna kadar uygulamaya çalışacaklardır. Ayrıca etik ilkelere aykırı herhangi bir durumun tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler. Bu kurallara uymaktan dolayı eğer herhangi bir iş kaybı olursa bu durum olumsuzluk olarak değerlendirilmeyecektir.
 
Yönetim Kurulu dahilindeki Denetim Komitesi, bildirilen ihlalleri soruşturmak için gerekli tüm tedbirleri alır. İhlalin sabit olduğu durumda Yönetim Kurulu uygun gördüğü disiplin cezalarını alır (veya alınmasına izin verir). Bunlar, ciddi ihlal hallerinde işten çıkarma veya adli makamlar nezdinde dava açmayı da içerebilir.
 
Bu etik kurallar caydırıcı etkiye sahip olmak ve üst düzey yöneticilerin benimsemesi ve savunması beklenen ilkeler koymak amacına yöneliktir. Şirketin yayımladığı/yayımlayacağı diğer uygun politikaları, davranış kuralları ile rehberleri tamamlayıcı nitelik taşımaktadır.