BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ
 
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (Şirket) kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla şeffaf ve etkin bir bilgilendirme politikası izlemek şeklindedir. Bilgilendirme politikasında amaç, Şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket'e ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; Mali ve İdari İşler Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. Şirketin bilgilendirme politikası; kamuya açıklanacak bilgilerin açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılmasını ve bu bilgilerin bir politika dahilinde sistematik olarak verilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
 
Kamuyu Bilgilendirme Politikası Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Borsa İstanbul AŞ (BİAŞ) düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
 
2. YETKİ VE SORUMLULUK
 
Bilgilendirme Politikası SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve onaylanır. Bilgilendirme Politikasının hayata geçirilmesi, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü Şirket Yönetim Kurulu'nca onaylanan söz konusu politikaların uygulanması ve takibinden sorumludur. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra internet sayfasına konur.
 
3. YÖNTEM VE ARAÇLAR
 
Sermaye Piyasası Mevzuatı, BİAŞ. ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçların kullanılacağı tespit edilmiştir:
 
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) (www.kap.gov.tr) iletilen özel durum açıklamaları
    
Periyodik olarak KAP'a iletilen mali tablo, bağımsız denetim raporları ve dipnotları, beyanlar, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları (Söz konusu raporlar aynı zamanda web-sitesinden istenildiği anda ulaşılabilinecek şekilde yayınlanmaktadır.)
 
Kurumsal web-sitesi (www.vakifgyo.com.tr)
   
Şirket açıklaması gereken bilgi ve belgeleri internet sayfasında Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. Maddesi uyarınca "Bilgi Toplumu Hizmetleri" adı altında içeriği Şirketimize özgülenmiş, bilgilerin sayfaya güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği. MKK nezdinde yer alan E-Şirket elektronik bilgi portalı
   
T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan basın açıklamaları
   
Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan görüşmeler
 
4. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
 
SPK'nın "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ile belirlenen  özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP'a bildirilir. Şirketin özel durum açıklamaları, Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde ve prensip olarak Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı ile ilgili bölüm müdürü tarafından  imzalanarak KAP'a bildirilir.  Özel durum açıklamaları ayrıca en geç açıklamanın yapıldıktan sonraki işgününe kadar Şirket'in web sayfasında  (www.vakifgyo.com.tr) ve MKK nezdinde yer alan E-Şirket bilgi portalında kamuya duyurulur.
 
5. MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI
 
Şirketin bilgilendirme politikası ortaklar ve tüm menfaat sahiplerinin mali tablolara en hızlı ve kolay şekilde ulaşımının sağlanmasını amaçlar. Şirketin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve  ilgili Müdür  tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve Borsa İstanbul AŞ düzenlemeleri doğrultusunda KAP'a iletilir. Ayrıca mali tablolar ve dipnotları en geç açıklamanın yapıldıktan sonraki işgününe kadar Şirket'in web sayfasında (www.vakifgyo.com.tr) ve MKK nezdinde yer alan E-Şirket bilgi portalında kamuya duyurulur.
 
6. FAALİYET RAPORLARI
 
Faaliyet Raporlarının (Yıllık-ara dönem) ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporları hazırlandıktan sonra önce Denetim Komitesi sonra da Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve KAP aracılığı ile kamuya açıklanır. Açıklamanın yapıldığı günden sonraki iş gününe kadar Şirket internet sitesinde ve MKK nezdinde yer alan E-Şirket bilgi portalında da yer alır. Ayrıca basılmış kopyalar ve cd formatında hazırlanan kopyalar Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nden temin edilebilir. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarında yıl ve/veya dönem boyunca gerçekleştirilen Şirket faaliyetlerinin ortaklara özetlendiği ve şirkete yönelik alınan önemli kararlardan yönetimdeki değişikliklere kadar ortaklara açıklanması gereken her türlü bilgiyi içerir. Ayrıca bu raporların içerisinde kurumsal yönetim ilkelerinin yer aldığı uyum raporuna da yer verilir.
 
7. KURUMSAL WEB-SİTESİ
 
- Şirket  web-sitesi, detaylı içeriği ile dünyanın her yerinden zamanında pay sahiplerinin hisse performansını izlemesini kolaylaştırıcı, en detaylı ve güncel bilginin  hızlı, düşük maliyetli ve kolay  olarak izlenebileceği bir platform niteliği taşımakta ve kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmaktadır. Web sitesinde bulunan bilgilere şu an için Türkçe olarak yer verilmekte, İngilizce olarak düzenlenebilmesi hususunda  çalışılmaktadır. Sitede güncel bilgilerin yanı sıra analiz ve değerlendirmelere, geçmişe dönük bilgilere ve tarihçeye de yer verilmektedir. Şirket Web sitesi sürekli olarak güncellenmektedir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler ana başlıları itibariyle şu şekildedir:
 
- Şirket Profili;
 
Tarihçe, Ortaklık ve Yönetim Yapısı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özgeçmişleri, Organizasyon Şeması, Ticaret Sicil Bilgileri
 
- Yatırım Portföyü
 
Gayrimenkuller, Arsalar ve Geçmiş Dönem Portföy Tabloları
 
- Projeler
 
Devam Eden Projeler
 
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
 
MKK nezdinde yer alan E-Şirket bilgi portalı üzerinde Şirket Bilgileri ve Şirket Belgeleri
 
- Yatırımcı İlişkileri
 
Esas Sözleşme, Sirküler, Sürekli Bilgilendirme Formu, Finansal Raporlar, Genel Kurul Bilgileri, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim Uyum Raporları ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Bilgileri
 
- Duyurular
 
Genel Kurul, Sermaye Artırım ve Temettü Duyuruları, Özel Durum Açıklamaları, Basın Açıklamaları, SPK Duyuruları, Sıkça Sorulan Sorular, Diğer Duyurular ve Haberler
 
Tüm yatırımcıların yazılı soru, görüş ve bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından en kısa sürede yanıtlanır. Bu bölüme ait bilgiler internet sayfasında yer almaktadır.
 
8. T. TİCARET SİCİL GAZETESİ VE GÜNLÜK GAZETELER VASITASIYLA YAPILAN YAZILI VE GÖRSEL  İLANLAR VE DUYURULAR
 
Sermaye Piyasası Kanunu, T.Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T.Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayan ortaklık stratejileri, hedefleri ve projeleri kamuya açıklanmaz. Yapılacak tüm açıklamalarda SPK'nın ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara uyulmaktadır. Basına ve kamuya sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi verebilir.
 
9. SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARI İLE İLETİŞİM VE KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER
 
Şirketin gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi ile uyum içinde çalışmak üzere Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevlendirilmiştir ve pay sahipleri ve yatırımcılar ile ilişkiler bu müdürlük vasıtasıyla yürütülmektedir. Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talep edilen müdürlüğün sorumluluk alanı ile ilgili olması halinde, ticari sır  niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek ilgili birim yöneticisi tarafından cevaplanır.
 
Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve  Genel Müdür  tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe,  şirket çalışanları Sermaye Piyasası Katılımcılarından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen talepler Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne iletilir.
 
Sermaye Piyasası Katılımcılarına yapılacak sunumlar ve toplantılar mümkün olabildiği ölçüde önceden kamuya duyurulur. Ayrıca Genel Kurul'a katılımı sağlamak amacıyla katılımcıların tam bilgilendirilmelerini sağlayacak şekilde Genel Kurul davet usülü ve içeriği ve zamanlaması yapılır.Gündem maddeleri Yönetim Kurulu'nca kamuya duyurulur.
 
Kamuya yapılan açıklamalar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişilerin yetki sınırları bilgi talebinin düzeyine göre belirlenmiştir. Şirkete yönelik olarak gelen her tür soru ve açıklama
 
- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri
 
- Denetim Komitesi Başkan ve üyeleri
 
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve üyeleri
 
- Genel Müdür
 
- Genel Müdür Yardımcısı
 
-  Mali ve İdari İşler  Müdürü
 
-  Yatırımcı İlişkileri Müdürü
 
tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.
 
Şirket çalışanları kendilerine yöneltilen soruları Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne  yönlendirirler.
 
10. İÇERDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ
 
İçeriden öğrenen kişilere ilişkin olarak şirket bünyesinde Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar göz önünde bulundurularak bir "içeriden öğrenenlerin ticareti politikası" oluşturulur. Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgileri kamuya açıklayamaz. Yönetim Kurulu bu bilgilerin şirketin diğer çalışanları tarafından da şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alır. Yönetim Kurulu  Üyesi, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendisi veya başkaları  lehine kullanamaz, şirket hakkında  yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber yayamaz.
 
İçsel bilgiye erişim yetkisi olan çalışanlar listesi oluşturulur. Listede yer alan kişilerin sorumlulukları ve listede bulunma gerekçeleri açıkça belirtilir. Liste sürekli güncellenir. Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında içsel bilgiye ulaşabilecek durumdaki avukat, bağımsız denetçi, vergi danışmanı ve benzeri nitelikte kişilerin hem yasal olarak hem de özel sözleşme hükümleri çerçevesinde edindikleri bilginin gizliliğini muhafaza etmeleri için gerekli tedbirler alınır. 
 
İçerden öğrenenlerin ticareti politikası doğrultusunda şirketin ticari sırlarının güvenliği ve korunması esas alındığında uyulması gereken yükümlülükler şu şekildedir:
 
1. Ticari sır kapsamına giren bilgilerin yetkili olmayan kişilere açıklanılmasından kaçınılması,
 
2. Bu bilgilere  sahipken, mal alım-satımı ve ticaretinin yapılması veya şirket dışında olan herhangi bir kişiye alım-satım tavsiyeleri verilmesinden kaçınılması,
 
3. İnternet sitelerinde chat yolu ile bu bilgileri içeren tartışmalar yapılmasından kaçınılması,
 
4. Bu bilgiler doğrultusunda kişisel kazanca veya şirket dışından herhangi bir insanın kazancına sebep olabilecek davranışlardan  kaçınılması
 
Yukarıdaki ilkelerde  değişen koşullar  dikkate alınarak periyodik olarak bu politika gözden geçirilir ve güncellenir.
 
11. KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
 
Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kar dağıtım önerisi ve dağıtım tarihi öngörüsü, ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde KAP'ta açıklanır, internet sitesinde ve MKK E-Şirket portalında yayınlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve bildirilir,.
 
12. DİĞER AÇIKLAMALAR
 
Telefon, faks, e-posta veya çeşitli şekillerde Şirkete yöneltilen sorular en kısa zaman içerisinde yazılı  olarak cevaplandırılır. Yöneltilen sorular, soruların içeriğine göre seçilecek yetkili kişiler tarafından yanıtlanır.  Şirket; özel durum açıklamaları haricinde, şirket aleyhine açılmış, sonuçlanmış veya sürmekte olan herhangi bir dava, alınmış ceza vs. gibi durumlar mevcut ise, bu açıklamanın hangi ölçüde, ne hızda ve hangi yetkili kişi/kişiler tarafından yapılacağına ilişkin kamuyu bilgilendirir.
 
13. İLERİYE DÖNÜK BEYANATLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 
Şirket bilgilendirme politikası gereği zaman zaman  ileriye dönük beyanatlarda bulunulabilir. Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlar belli varsayımlara göre yapılmaktadır. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı, gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğurabilir. Bu konuda yatırımcı topluluğu uyarılmaktadır. Beklentilere ilişkin olarak sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler açıklama yapabilir. Kamuya açıklanacak geleceğe yönelik beklentilerin hangi temellere ve gerekçelere dayanılarak yapıldığı  istatistiki verilerle açıklanır. Geleceğe yönelik olarak yapılan açıklamalara ilişkin olarak bu tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde sebepleri ile birlikte kamuya açıklama yapılır ve söz konusu bilgiler revize edilir.
 
14. SPEKÜLASYON, ASILSIZ BİLGİ, DEDİKODU
 
Şirket hakkında çıkan asılsız bilgilere ilişkin olumlu yada olumsuz görüş bildirilmez. Ancak BİAŞ ve/veya SPK'dan doğrulama talebi gelmesi halinde Yönetim Kurulu gerekli açıklamanın yapılmasına karar verebilir. Dedikodunun kısmen veya tamamen gerçekleşmesi halinde ise şirket zaman geçirmeksizin kamuoyu açıklaması yapar.
 
15. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
 
Bu politika, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 31.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu tarih itibariyle 02.01.2009 tarih ve 2009/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygulamaya alınan "Bilgilendirme Politikası" yürürlükten kaldırılmıştır.