SIKÇA SORULAN SORULAR

GYO Mevzuatı İle İlgili Sorularınız:

 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı nedir?
  Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek ya da belirli bir gayrimenkule yatırım yapmak amacıyla kurulabilen ve izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen, sermaye piyasası kurumlarıdır.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları hangi tebliğe tabidir?
  GYO’lar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”ne tabidirler. Gelirleri kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. (Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5/1-d-4)
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları nasıl kurulur?
  Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yeni bir anonim şirket olarak kurulabildikleri gibi, daha önce başka amaçla kurulmuş anonim şirketlerin esas sözleşmelerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak değiştirmek suretiyle, gayrimenkul yatırım ortaklığına "dönüşmeleri" de mümkündür. Her iki şekilde de gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşunun veya dönüşümünün Kurul'ca uygun görülmesi gereklidir. Kurul onayından sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na kuruluş/esas sözleşme değişikliği izni için başvurulur. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Bakanlığın kuruluş/esas sözleşme değişikliği iznini vermesinin ardından kuruluşun/esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararının tescilini takiben, ortaklık sermayesini kullanarak şirket portföyünü oluştururlar.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının ekonomiye katkısı nedir?
  Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, iş merkezleri veya alışveriş merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin finansmanına kaynak sağlar. Şirketlerin bu tür büyük projeleri gerçekleştirmesi için önemli ölçüde finansman yükünü üstlenmesi gerekir. Bu durum, çoğu kez kendi özkaynakları yetersiz olan şirketler için faiz yükü anlamına gelen kredi yoluyla finansman demektir.
  Hâlbuki bu tür projeler, halktan gayrimenkul yatırım ortaklığı payları karşılığında toplanacak paralarla finanse edilebilir. Böylelikle şirketin finansman yükü büyük ölçüde hafiflemiş olur.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları hangi faaliyetlerde bulunabilirler?
  Gayrimenkul yatırım ortaklıkları genel olarak aşağıda belirtilen maddeler kapsamında faaliyet gösterirler. Bu kapsamda gayrimenkul yatırım ortaklıkları;
  • Ortaklık portföyünü oluştururlar.
  • Gerektiğinde portföyde değişiklikler yaparlar.
  • Ortaklık portföyünü çeşitlendirerek yatırım riskini en aza indirecek şekilde dağıtırlar.
  • Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı işlemler ve menkul kıymetler hakkındaki gelişmeleri sürekli olarak izleyerek ortaklık portföyünün yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri alırlar.
  • Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar veya yaptırtırlar.
  • Ortaklık portföyünü oluşturan veya portföye alınması planlanan varlıklar hakkında gerekli hukuki şartların sağlanıp sağlanmadığını araştırabilir ve bu hususta gerekli raporların hazırlanmasını temin ederler.
  • Portföydeki varlıkların değerinin tespitine ilişkin raporların hazırlanmasını temin ederler.
  • Portföy dışardan danışmanlık ve/veya portföy yönetimi hizmeti alınması suretiyle yönetiliyorsa ilgili kuruluşların faaliyetlerinin mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluğunu izlemek üzere gerekli organizasyonu oluştururlar.
  • Kendilerine yüklenilen diğer görevleri ve yürütülmesine izin verilen diğer faaliyetleri gerçekleştirirler.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları hangi varlıklara yatırım yapabilirler?
  • Sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir, borsa para piyasası ve ters repo işlemi yapabilir, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadesiz ve vadeli mevduat hesabı açtırabilirler.
  • Alım satım kârı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilirler. Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilirler.
  • Alım satım kârı elde etmek veya kat irtifakı tesisi suretiyle proje geliştirmek maksadıyla arsa ve arazileri alabilirler.
  • Üzerlerinde proje geliştirilmesi maksadıyla üst hakkı tesis edilen gayrimenkulleri mülkiyetini edindikten sonra kazanç elde etmek amacıyla satabilirler.
  • Tapu kütüğüne şerh edilmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi akdedilen gayrimenkulleri kazanç elde etmek amacıyla satabilirler.
  • İlgili mevzuat uyarınca öngörülen tüm şartları sağlayan gayrimenkule dayalı projelere, gayrimenkul geliştirme kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla yatırım yapabilirler.
  • Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurabilir ve bu hakkı kullanabilirler, devre mülk irtifakı kurabilirler, sahip oldukları arsalar üzerinde ticari kâr elde etmek maksadıyla üst hakkı yükümlüsü olabilirler.
  • Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle geliştirilecek projeleri, ilgili mevzuatta öngörülen şartların sağlanması koşuluyla, kendisi veya başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle gerçekleştirebilirler.
  • Kurulca uygun görülecek nitelikte teminata bağlanmış olmak kaydıyla, mülkiyetini edinme amacı olmaksızın veya kat irtifakı tesis edilmeksizin, ilgili mevzuatta öngörülen şartların sağlanması koşuluyla, gayrimenkule dayalı projelere sözleşme hükümleri çerçevesinde yatırım yapabilirler.
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartların sağlanması koşuluyla, gayrimenkule dayalı projelere, müştereken malik olanların aralarındaki sözleşmede ortaklığın payına düşen kısım üzerindeki tasarrufuna ilişkin bir sınırlama olmaması şartıyla kat irtifakı tesisi yoluyla müştereken yatırım yapabilirler.
  • Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkulleri alıp satabilirler.
  • Faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olmak kaydıyla yurt dışında kurulu şirketlere ve gayrimenkule dayalı olmak kaydıyla yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler.
  • Özel sözleşme hükümleri müsait olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek amacıyla üçüncü şahıslardan gayrimenkul kiralayabilirler ve bunları tekrar kiraya verebilirler,
  • Risklere karşı korunmak amacıyla swap ve forward işlemler yapabilirler, opsiyon yazabilirler, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri alabilirler.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının yatırımlarına ilişkin kısıtlamalar nelerdir?
  • Hiçbir şirkette sermaye veya oy haklarının %5’inden fazlasına sahip olamazlar. Ayrıca bu kapsamdaki yatırımlarının toplamı aktif toplamının %10’unu aşamaz.
  • Altına, kıymetli madenlere ve diğer emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapamazlar.
  • Yatırım fonları payları hariç, Borsada veya Borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamazlar, sermaye piyasası araçlarının alım satımlarının Borsa kanalıyla yapılması zorunludur.
  • Sermaye piyasası araçlarını açığa satamazlar, kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar.
  • Türev araçları kullanarak korunma amacını aşan işlemler yapamazlar.
  • Kanunen ödemekle yükümlü oldukları vergi, harç ve benzeri diğer giderler hariç olmak üzere varlıkların portföye alımı ve portföyden satımı sırasında varlık değerinin % 3’ünü aşan komisyon ücreti ve benzeri giderler yapamazlar.
  • Herhangi bir şekilde, devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıklara ve haklara yatırım yapamazlar.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının yapamayacağı işler nelerdir?
  • Bankalar Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamazlar ve mevduat toplama sonucunu verecek iş ve işlemler yapamazlar.
  • Ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamazlar.
  • İzin verilen yatırım alanları ile sınırlı olmak üzere, kendi adına portföy işletmeciliği faaliyeti dışında sermaye piyasası faaliyetinde bulunamazlar.
  • Hiçbir şekilde gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez ve bu amaçla personel ve ekipman edinemezler.
  • Başka kişi ve kuruluşlara proje geliştirme, proje kontrol, mali fizibilite, yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler veremezler.
  • Kredi veremezler.
  • Mevzuatta izin verilen faaliyetler hariç olmak üzere hiçbir surette otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işletemez ve bu amaçla personel istihdam edemezler.
  • Sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul alım satımı yapamazlar.
  • Belgeye dayandırılmayan ve piyasa rayicinden bariz farklılık gösteren bir harcama veya komisyon ödemesinde bulunamazlar.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının tabi olduğu portföy sınırlamaları nelerdir?
  • Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı haklara ve gayrimenkul projelerine aktif toplamının en az % 51’i oranında yatırım yapmak zorundadırlar.
  • Sermaye piyasası araçları, ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri ile iştiraklerin tamamına en fazla aktif toplamının % 49'u oranında, bu varlıklar içerisinde yer alan yatırım amaçlı Türk Lirası veya yabancı para cinsinden mevduat/katılma hesabına ise en fazla aktif toplamının % 10'u oranında yatırım yapabilirler.
  • Yabancı gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt dışında kurulu şirketlere aktif toplamının en çok % 49’u oranında yatırım yapabilirler.
  • Portföyünde bulunan ve alımından itibaren beş yıl geçmesine rağmen üzerlerinde proje geliştirilmesine yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulmayan arsa ve arazilerin oranı aktif toplamının %20’sini aşamaz.
  • Belirli alanlarda faaliyet göstermek veya belirli projelere yatırım yapmak üzere kurulan ortaklıkların aktif toplamlarının en az %75'inin, unvanlarında ve/veya esas sözleşmelerinde belirtilen varlıklardan oluşması zorunludur.
  • Genel amaçlı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerini sektör, bölge ve gayrimenkul bazında çeşitlendirmeleri ve uzun vadeli yönetmeleri esastır.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları sermayelerinin ne kadarını halka açmak zorundadır?
  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları sermayelerinin en az %25’ini halka açmak zorundadırlar.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yatırımlarının ne kadarı gayrimenkul sektöründe olmalıdır?
  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara ve gayrimenkule dayalı projelere aktif toplamlarının en az %51’i oranında yatırım yapmak zorundadırlar.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının borçlanmasındaki limit nedir?
  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, hesap dönemi sonunda açıkladıkları finansal tablolarında yer alan konsolide olmayan veya bireysel finansal tablolarında yer alan öz sermayelerinin beş katına kadar kredi kullanabilirler.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kar zorunluluğu var mıdır?
  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kar dağıtma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu nakit kar payı dağıtma zorunluluğu getirebilir.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının ödediği kurumlar vergisi oranı nedir?
  GYO’ların faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri kazançlar, kurumlar vergisinden istisna olup, gelir vergisi stopaj oranı ise %0’dır. Bu kapsamda GYO’lar portföy kazançları üzerinden kurumlar vergisi ödemezler.

Vakıf GYO İle İlgili Sorularınız:

 • Vakıf GYO ne zaman kurulmuştur ?
  Vakıf GYO 12 Ocak 1996 tarihinde kurulmuştur.
 • Vakıf GYO ne zaman halka açılmıştır ?
  Vakıf GYO 24 Aralık 1996 tarihinde paylarını halka arz etmiştir.
 • Vakıf GYO’nun sermayesi ne kadardır ?
  Vakıf GYO’nun sermayesi 230.000.000 TL'dir.
 • Vakıf GYO hangi borsada, hangi  pazarda işlem görmektedir ?
  Vakıf GYO hisseleri “VKGYO” hisse kodu ile Borsa İstanbul’da , ANA PAZAR – GRUP 1’ de işlem görmektedir.
 • Vakıf GYO hangi borsa endekslerinde yer almaktadır ?
  Vakıf GYO, BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST ANA / BIST MALİ / BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. endekslerinde yer almaktadır.
 • Vakıf GYO yönetim kurulu kaç kişiden oluşmaktadır ve bağımsız üye sayısı kaçtır ?
  Vakıf GYO yönetim kurulu 11 üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı 2’dir.
 • Kiracılarla imzalanan kira sözleşmelerinin ortalama vadesi nedir?
  Kira sözleşmelerinin ortalama vadesi 5-10 yıl olup, kira süreleri, anlaşmanın veya yatırım modelinin türüne bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.
 • Vakıf GYO’nun mali yılı nedir ve finansal tablolarının hangi sıklıkla açıklamaktadır ?
  Vakıf GYO’nun mali yılı 01.01.2019-31.12.1019 tarihleri arasıdır. Finansal Tablolarını 3 aylık periyodlarla Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonu mevzuat gereği belirtilen sürelerde KAP aracılığı ile kamuya açıklar.
 • Vakıf GYO’nun bağımsız denetim kuruluşu kimdir ?
  Vakıf GYO’nun bağımsız denetim kuruluşu, PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş’dir.
 • Vakıf GYO’nun değerleme hizmeti aldığı gayrimenkul değerleme şirketleri hangileridir ?
  Şirketimiz portföyünde yer alan taşınmazların 2019 yılsonu değerleme raporları için "Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ" firması ile ve 2019 Yılı içinde ihtiyaç duyulacak taşınmazların değerleme raporları için ise "Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ" ile " Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ"   firmaları ile anlaşmıştır.
 • Vakıf GYO’nun kar dağıtım politikası nedir?
  Şirket esas sözleşmesi ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak kar dağıtım kararlarını belirleyen Şirketimiz  "Kar Dağıtım Politikası " aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  1) Yönetim Kurulu kar dağıtım kararında; SPK mevzuatı, piyasa koşullarını ve Şirket amaçlarını dikkate alarak Genel Kurul'a önerilerde bulunur. Buna göre kar dağıtımında Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri, nakit akımları ve karlılık durumu dikkate alınmak suretiyle en az %10 oranında bedelsiz hisse senedi ve/veya nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi esastır.

  2) Dağıtım kararı, Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması halinde yürürlüğe girer ve alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilir.

  3) Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin hisse başına düşen kar payı tüm pay sahiplerine eşit olarak dağıtılır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı değerlendirebilir.

  4) Kar dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanıldığını Yönetim Kurulu pay sahiplerinin bilgisine sunar.

  5) Kar dağıtımlarında Şirket esas sözleşmesine, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümlerine ve Türk Ticaret Kanunu'na uyulur.